به گزارش هنردستان: دبیران بخش­ های اجرایی، مسابقات مونولوگ و مسابقات رادی­ شناسی نخستین دوره­ جشنوار­ه­ تئاتر رادی منصوب شدند.

 طی احکام جداگانه ­ای از سوی بهزاد صدیقی دبیر نخستین دوره­ جشنواره­ تئاتر اکبر رادی، دبیران بخش­ های اجرایی، مسابقات مونولوگ و رادی­ شناسی نخستین دوره­ جشنوار­ه­ تئاتر رادی منصوب شدند.

بر این اساس سینا آزاد به عنوان دبیر بخش اجرایی، یوسف باپیری به عنوان دبیر بخش مسابقه­ مونولوگ و روح الله جعفری به عنوان دبیر بخش مسابقه مقالات رادی شناسی این جشنواره منصوب شدند.