مديركل روابط عمومی صدا و سيما در احكامی جداگانه، دو تن از مديران اين اداره كل را معرفی كرد.

به گزارش هنردستان؛ به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، دكتر نعمتی در احكامی جداگانه، علی باقرزاده را به سمت مدیر ارتباط با سازمان ها و نهادها و رویا موفق را به سمت مدیر ارتباط با مخاطبان منصوب كرد.

در حكم انتصاب آقای باقرزاده بر تدوین برنامه ای منسجم برای تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی این اداره كل، تدوین طرح جامعه ارتباط با روابط عمومی سازمان ها و زمینه سازی برای همكاری های مشترک تاكید شده است.

وی در حكم انتصاب خانم موفق نیز بر زمینه سازی مطلوب برای دریافت و پردازش به موقع و دقیق نظرهای مخاطبان درباره برنامه های شبكه های صدا و سیما از طریق سامانه "162" و انعكاس خواسته های تماس گیرندگان به حوزه های برنامه ساز و ذی ربط تاكید كرده است.