به گزارش هنردستان: خانه سینما برای برگزاری پانزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره با تغییراتی همراه خواهد بود و طبق جدیدترین اطلاعات، پانزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره خانه سینما به صورت صنفی برگزار می شود.

البته هنوز چگونگی برگزاری این انتخابات به صورت صنفی مشخص نشده است.

در حال حاضر، بخش عمده‌ای از اصناف خانه سینما مراحل ثبت قانونی خود را گذرانده‌ اند و ۱۸ صنف از ۳۲ صنف این مجموعه مجوز دارند و مابقی نیز در حال اخذ مجوز هستند.