تهران - هنردستان - تهیه کننده فیلم «ورود آقایان ممنوع» با اشاره به اهمیت حمایت‌ از تولید فیلم مخصوص کودکان، گفت: اگر حمایت‌های لازم صورت گیرد، در حال حاضر زمینه های موفقیت در عرصه تولید فیلم‌های بخش کودکان و نوجوانان را داریم.

علی سرتیپی ، درخصوص وضعیت سینمای کودکان و نوجوانان اظهار داشت:‌ متاسفانه سینمای کودک و نوجوان پس از یک دوره طلایی کوچک در دهه‌های60 و 70، در سایر دوره‌ها تجربه چندان موفقی نداشت، البته تلاش های زیادی شد، ولی در خروجی آن اتفاق مثبتی نیفتاد.