مدیر تأمین برنامه شبکه نسیم منصوب شد

به گزارش هنردستان با حکم محمد احسانی مدیر شبکه نسیم سیما، مهدی توکلی زاده به سمت مدیر تأمین برنامه این شبکه منصوب شد.

محمد احسانی مدیر شبکه نسیم سیما در حکمی مهدی توکلی زاده را به سمت مدیر تأمین برنامه این شبکه منصوب کرد.

تنظیم جدول پخش مناسب با توجه به تعریف و رویکرد شبکه، تامین و آماده سازی میان برنامه های جذاب و مفید از تولیدات داخلی و خارجی و نیز زمینه سازی برای حضور موثر برنامه ها در فضای مجازی و رسانه های مکتوب از جمله مواردی است که در این حکم بر آنها تاکید شده است.

مدیر شبکه نسیم در پایان این حکم از خدمات مهدی منفرد مدیر پیشین تأمین برنامه شبکه نسیم در طول مدت تصدی آن مدیریت تشکر و قدردانی کرده است.

مهدی توکلی زاده سمت مدیر روابط عمومی معاونت سیما و مسئولیت دبیرخانه جشنواره های سیما را در سابقه کاری خود دارد.

امتیاز دهید