معرفی داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره اکبر رادی

به گزارش هنردستان جمشید خانیان، حمیدرضا نعیمی و آرش عباسی به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه نویسی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند.

 بهزاد صدیقی دبیر نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی طی احکامی جداگانه جمشید خانیان، حمیدرضا نعیمی و آرش عباسی را به عنوان اعضای گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه نویسی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی کرد.

برگزیدگان بخش مسابقه نمایشنامه نویسی نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی در آیین پایانی جشنواره معرفی می شوند.

امتیاز دهید