انجمن پخش کننده های بین المللی تحت پوشش خانه سینما قرار گرفت

به گزارش هنردستان انجمن عرضه و پخش کننده های بین المللی سینمای ایران تحت پوشش خانه سینما قرار گرفت.

به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هیات مدیره خانه سینما در آخرین جلسه خود تقاضای گروهی از پخش کنندگان بین المللی را بررسی و با توجه به مأموریت خانه سینما آن‌ها را در قالب تشکل تحت پوشش به تصویب رساند.

 

امتیاز دهید