فرامرز قریبیان، جمشید مشایخی

هنردستان : دو اسطوره 

فرامرز قریبیان، جمشید مشایخی و… ۳۲ سال پیش

امتیاز دهید