بازتاب احساسات انتزاعی در دفتر شعر «شائبه باران»

دفتر شعر «شائبه باران» سروده ماندانا کُنت به بازار کتاب آمد.

ماندانا کنت با این توضیح که «شائبه باران» از بین چهارصد شعر در دفاتر متعددی انتخاب شده گفت: مجموعه نشریافته شامل چهل شعر است که از میان اشعار سروده‌شده بین سال‌های 13۸۳ تا ۱۴۰۱ انتخاب شدند.

او با بیان این‌که شعرها معاصر است، ادامه داد: در مورد سبک، همچون فروغ فرخزاد اعتقاد به نام‌گذاری ندارم و به نظرم «معاصر» کلمه مناسبی است. سبکی را برای نوشتن انتخاب نکرده‌ام، معمولاً منتقدان این تفکیک‌ها و اسم‌ها را روی آثار می‌گذارند.

کنت با این توضیح که شعر انعکاس احساسات انتزاعی فرد در بستر زمان و مکان مشخص است، افزود: فردیت، شخصیت و تجربیات زیسته شاعر در آن نقش پررنگی دارند. مفاهیم انتزاعی، مفاهیمی هستند مانند ترس، تنهایی، غم، حسرت و غیره.

او با بیان این که اشعار گاهی مثل یک تصویر هستند، تصریح کرد: اشعارم گاهی فقط با یک کلمه آغاز می‌شوند و تکرار و وسواس ذهنی نقش پررنگی در شکل‌گیری فرم دارند. تصاویر یا مفاهیم به تدریج واضح و در برخی اوقات به زنندگی و خشونت کشیده می‌شوند. در بیش‌تر شعرها، مفهوم، خودش را قربانی می‌کند و با نابودی خود پایان می‌یابد.گویا در ناکجاآبادها و سرزمین‌های بی‌حاصل که از ازل تا به ابد ادامه دارد به دنبال کشف معانی هستم اما خود معانی چنان گریزان و زمان‌مند هستند که هیچ‌وقت یافته نمی‌شوند و جست‌وجو و از دست‌دادن هر دو به موازات ادامه می‌یابند.

نشر «سیب سرخ» کتاب «شائبه باران» را منتشر کرده است. طراحی جلد نیز بر اساس نقاشی‌ شاعر است.

نمونه شعری از کتاب:

نه، کلمه آخر نیست

تنها مقدمه‌ای است

 بر باور

آن‌گونه که کرکس در آسمان می‌چرخد

و من مدام لبم را می‌گزم

نه،

اصلاً کلمه نیست

زمزمه مبهم گردی است

که از کنار شیشه‌های ما

در سکوت

می‌گذرد

امتیاز دهید