«میراث » نمایش آثار یاسمن نیازی

گالری شیرین از روز جمعه 10 آذر ماه تا چهارشنبه 22 آذر ماه میزبان آثار یاسمن نیازی خواهد بود .

به گزارش هنردستان : نمایشگاهی از مجموعه آثار یاسمن نیازی این روزها در گالری شیرین برپا شده است . وی تاکنون نمایشگاه هایی به صورت گروهی و انفرادی در گالری شیرین در سال 1400 برگزارکرده است .

یاسمن نیازی(2022)
یاسمن نیازی (1399)

در استیتمنت نمایشگاه ” میراث ” آمده است :

(( شرق و غرب همیشه در مقابل هم قرار دارند.
بــا ورود رســانه و تلویزیــون، فرهنــگ شــرق دســتخوش تغییــرات زیــادی شــد، هــر آنچــه
کــه مایــل بــود را جــذب کــرد و بقیــه را دفــع.
فرهنــگ معاصــر مــا نــه شــرقی اســت نــه غربــی، تبدیــل بــه رفتــاری جدیــد، ترکیــب از
هــردو شــده اســت.
باغــی شــلوغ و پــر هیاهــو، بــی نظــم در عیــن منظــم بــودن، هویتــی دارد کــه بــی هویــت
است.
این است میراث فرهنگ ما ))

علاقمندان به آثار این هنرمند میتوانند ازساعت 11 الی 19 در طول ایام هفته به گالری شیرین ، مراجعه نمایند .

گفتنی است؛ گالری شیرین روزهای دوشنبه تعطیل می باشد .

امتیاز دهید