منتخب پوسترهای هنرمند ایرانی در پاریس به نمایش درمی‌آید

هنردستان :نمایشگاه منتخبی از پوسترهای مهدی فاتحی با عنوان «حال کامل از تهران به پاریس» در گالری شهرک بین المللی هنرهای پاریس (سیته) برگزار می شود.

مهدی فاتحی گرافیست  گفت: از سه شنبه ۳۰ می (۹ خرداد) تا ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) نمایشگاهی از  پوسترهایم در شهر پاریس برگزار خواهد شد که این رویداد همراه با رونمایی کتاب آثارم با عنوان «حال کامل» با مقدمه ای از قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، آلن لوکرنک و رضا کیانیان خواهد بود.

مهدی فاتحی گرافیست  گفت: از سه شنبه ۳۰ می (۹ خرداد) تا ۱۰ ژوئن (۲۰ خرداد) نمایشگاهی از  پوسترهایم در شهر پاریس برگزار خواهد شد که این رویداد همراه با رونمایی کتاب آثارم با عنوان «حال کامل» با مقدمه ای از قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، آلن لوکرنک و رضا کیانیان خواهد بود.

وی در توضیح بیشتر درباره پوسترهایی که در این نمایشگاه روی دیوار خواهد رفت، بیان کرد: این پوسترها با تکنیک سیلک اسکرین در قطع ۱۰۰x۷۰ سانتیمتر برای این مجموعه آماده شده اند و منتخبی از پوسترهایی است که در جشنواره های مختلف جایزه برده اند یا آثاری که خودم آنها را گزینش کرده ام.  

این نمایشگاه دی ماه سال گذشته در حالیکه فاتحی به تازگی مدال برنز سه‌سالانه پوسترهای صحنه‌ای بلغارستان را دریافت کرده بود در گالری ثالث بر پا شد.

آلن لوکرنک در مقدمه این مجموعه نوشته است: مهدی فاتحی میـراث مرتضـی ممیـز را دارد کـه بـا یـک زبـان واقعی و بیـان شخصی پـیش از خوانـدن اطلاعـات پوسـتر بـه شما می گوید: این پوستر، ایرانی است. با نگاهی به آثـار او برخی را تشـخیص می دهم و مـی شناسـم. هـم آنهـایی کـه بـه خـاطر گـرفتن جـوایزی در اینجا و آنجا در جهان مشهورند. آثاری کـه نگـاه و توجـه مـن را نیـز بـه خـود جلـب کـرده بودند. امـا تـرجیحم ایـن اسـت کـه بـیش از تکرار استعداد مهدی فـاتحی _کـه پـر واضـح اسـت _ و پـیش از تحلیـل تولـد یـک شـیوه شخصـی، بـه چگـونگی بـه وجـود آمدن این پوسترها توجه کنم، پوسترهایی که بیشترشان تنها با یک یا دو رنگ، چاپ سیلک شده اند.  شاید در عصر چـاپ رنگ‌هـای دیجیتـالی، تکنیک چـاپ سـیلک بـه نظـر قـدیمی بیایـد کـه ایـن طـور نیسـت. تکنیـک سـیلک اسکرین به چاپ کیفیـت خاصـی مـی دهـد و ایـن چـاپ بـا محـدودیت رنـگ هـا طـراح را بـه سـاده بـودن متعهـد مـی کنـد. سادگی قدرتمنـد، خصیصـه پوسـترهای مهـدی فاتحی اسـت. سـادگی در تکنیـک نـه تنهـا نقصـان نیسـت بلکـه مسـیر مسـتقیمی است به سمت هدف سـادگی، جــوهره طراحی پوسـتر اســت، نکتـه ای کــه بســیاری از طراحــان فراموشــش کــرده انــد و ایــن یکــی از دلایلی ست که آثار مهدی فاتحی را دوست دارم.

منبع :خبرگذاری مهر 

امتیاز دهید