بازهم تغییر در سازمان سینمایی

هنردستان :رییس سازمان سینمایی؛ هیأت امنای موسسه رسانه‌های تصویری و مدرسه ملی سینمای ایران را منصوب کرد.

محمدمهدی حیدریان در حکم دیگری هیأت امنای مدرسه ملی سینمای ایران در دوره جدید را معرفی کرد.

 در متن احکام “اعضای هیات امنای موسسه رسانه‌های تصویری” آمده است:

“جناب آقایان مهندس محمدمهدی حیدریان؛ دکتر جمشید جعفرپور؛ منوچهر شاهسواری؛ مجید مسچی؛ سیدرضا میرکریمی؛ به استناد ماده 10 اساسنامه موسسه رسانه‌های تصویری به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان «عضو هیات امنای موسسه رسانه‌های تصویری» منصوب می‌شوید؛ امید است با استفاده از ظرفیت نهادی این موسسه و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی فعلال در حوزه نمایش خانگی و سامانه نمایش درخواستی، در پیشبرد اهداف و افزایش سهم سینمای ایران در بازار پیام تصویری موفق و موید باشید.”

محمدمهدی حیدریان در حکم دیگری هیأت امنای مدرسه ملی سینمای ایران در دوره جدید را معرفی کرد.

متن احکام “اعضای هیات امنای مدرسه ملی سینمای” به این شرح است:

“جناب آقایان حسن خجسته؛ علیرضا رضاداد؛ سیدرضا میرکریمی؛ منوچهر شاهسواری؛ محمود اربابی؛ یونس شکرخواه؛ محمدباقر قهرمانی؛ علیرضا تابش؛ به استناد ماده 13 اساسنامه مدرسه ملی سینما به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان «عضو هیات امنای مدرسه ملی سینما» منصوب می‌شوید؛ امید است با استفاده از ظرفیت نهادی این مدرسه و بهره‌گیری از توان مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در کشور در پیشبرد اهداف توسعه و دانش فعالان عرصه سینما موفق و موید باشید.”

 رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، عضو و رییس هیأت امنای مؤسسات وابسته به سازمان است.

منبع :ایلنا 

امتیاز دهید