جزییاتی از امحای اوراق راکد بنیاد سینمایی فارابی

به گزارش هنردستان: درخواست مجوز امحای اوراق راکد بنیاد سینمایی فارابی در جلسه شورای اسناد ملی، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

درخواست مجوز امحای اوراق راکد بنیاد سینمایی فارابی در جلسه شورای اسناد ملی، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مصوبه آن برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط به زودی ابلاغ می شود.

اوراق زاید عبارت است از هرگونه نسخه های اضافی از مجلدات چاپی، نشریه، جزوه و مانند آنها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران و سایر مقررات، ارزش نگهداری نداشته باشد.

این امر در چارچوب تفاهم بنیاد سینمایی فارابی در دوره مدیریت جدید با سازمان اسناد و کتابخانه ملی صورت می‌گیرد

امتیاز دهید