بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی کتاب شد

به گزارش هنردستان: کتاب بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد.

 انتشارات سوره مهر کتاب «بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی» را به قلم رسول کمالی دولت‌آبادی منتشر کرد.

این کتاب حاصل پژوهشی دوساله با روش تحلیلی و مقایسه‌ای در متون حکمی و عرفانی است که سعی کرده سرفصل‌های تکنیکی و کاربردی در آنها را در قالب سرفصل‌های هنرهای تجسمی استخراج و مورد بررسی قرار دهد.

منبع اصلی برای نگارش این اثر سه کتاب عرفانی مرصاد العباد اثر نجم‌الدین رازی، گلشن راز اثر شیخ محمود شبستری و مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز  اثر شیخ محمد لاهیجی بوده است و به گفته مولف به منظور تطبیق، از کتاب‌های حکمه الاشراق و انسان کامل نیز بهره برداری شده است.

نویسنده در این اثر تلاش کرده تا به بیان حسی و عارطفی مبادی بصری از منظر سنت ایرانی پرداخته و برای این منظور در چهار فصل نخست  کبانی تجسمی و عناصر بصری در هنر را مورد توجه قرار داده و  موضوعاتی از جمله نقطه و خط و شکل و حجم و بافت نور و رنگ و… را از منظر عرفان ایرانی مورد توجه قرار داده است.

در فصل دوم از این کتاب نیز به مساله کیفیات صری توجه شده و موضوعاتی چون کنش و میان کنش، حرکت، مرکزیت و جهت‌پذیری، ریتم، تعادل، توازن و… و. مورد توجه قرار گرفته است.

در سومین فصل از این کتاب با عنوان تصویر، حدود تصویرگری در هنر سنتی  و خصایص آن مورد توجه قرار گرفته و در فصل آخر با عنوان نوشتار، زیبایی‌شناسی نقوش خوانا و تفسیر رمزگان در کلام مطرح شده است.

سوره مهر این اثر را در ۴۵۰ صفحه و با قیمت ۳۵ هزار تومان منتشر کرده است.

امتیاز دهید